Home Alcoi El plenari aprova el conveni amb la Generalitat per a adquirir immobles...

El plenari aprova el conveni amb la Generalitat per a adquirir immobles i destinar-los al parc públic d’habitatges alcoià

0
SHARE

Amb aquest conveni, la Generalitat cedeix a l’Ajuntament d’Alcoi els drets d’adquisició preferent per a la creació o ampliació del parc públic municipal d’habitatges. Una de les línies d’actuació en matèria urbanística del Consistori alcoià.

El Ple Municipal ha aprovat amb els 18 vots dels grups municipals PSOE, Compromís, Podem i Guanyar i 7 en contra de PP, Ciudadanos i Vox, el  conveni entre Generalitat i l’Ajuntament d’Alcoi per a la cessió dels drets de tanteig i retracte. Cal indicar en primer lloc, que els drets de tanteig i retracte són drets d’adquisició preferent. Aquests drets permeten al seu titular adquirir un bé amb preferència a qualsevol altra persona que estiguera interessada en l’adquisició del mateix i sempre en les mateixes condicions oferides (preu, forma de pagament, etc.). En el tanteig, la preferència d’adquisició s’exercita abans que es realitze la transmissió del bé i, per tant, abans que se celebre l’operació que s’haguera projectat, les condicions de la qual hauran de ser respectades. En el retracte, la preferència d’adquisició s’exercita després que es realitze la transmissió del bé, deixant sense efecte l’operació que s’haguera celebrat i abonant el mateix preu que s’haguera pagat.

La Generalitat té aquest dret segons el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, el que implica que quan l’habitatge vaja a transmetre’s (venda, donació, etc.), la Generalitat podrà adquirir-lo amb preferència a qualsevol persona interessada. Amb aquest conveni cedeix aquest dret a l’Ajuntament.

Els habitatges afectats pels drets de tanteig i retracte són els habitatges protegits quan el seu règim de protecció el preveja. A més, estaran específicament subjectes determinats habitatges lliures quan es donen una sèrie de requisits vinculats amb les operacions de transmissió d’aquests (els anomenats supòsits de transmissions singulars), en concret la Generalitat és titular dels drets de tanteig i retracte respecte de les següents transmissions d’habitatge:

  1. a) Dret de tanteig i retracte en les transmissions d’habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides mitjançant dació en paga de deute amb garantia hipotecària.
  2. b) Dret de retracte en les transmissions d’habitatges i els seus annexos que hagueren sigut adquirides en un procés judicial d’execució hipotecària o en un procediment de venda extrajudicial en seu notarial.
  3. c) Dret de tanteig i retracte en les transmissions d’edificis, amb un mínim de cinc habitatges, el destí principal dels quals siga el residencial, quan es transmeta un percentatge igual o superior al 80% d’aquest edifici i encara que aquesta operació es realitze mitjançant la venda d’accions o participacions socials de mercantils l’objecte social de les quals estiga vinculat amb l’activitat immobiliària.
  4. d) Dret de tanteig i retracte en les operacions de venda referides a deu o més habitatges i els seus annexos, i encara que aquesta operació es realitze mitjançant la venda d’accions o participacions socials de mercantils l’objecte social de les quals estiga vinculat amb l’activitat immobiliària.

Encara que l’habitatge a transmetre estiga subjecte als drets de tanteig i retracte, la Generalitat no podrà exercir aquests drets en els següents supòsits:

  1. Transmissions mortis causa (herències).
  2. Transmissions gratuïtes inter vivos a favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet degudament acreditada, llevat que l’habitatge no vaja a ser destinada a residència habitual i permanent de la nova persona titular quan es tracte d’un habitatge protegit.
  3. Aportacions per qualsevol títol de l’habitatge i els seus annexos a la societat a guanys o a qualsevol altre règim econòmic matrimonial de comunitat, nacional o estranger.
  4. Adjudicacions a qualsevol dels cònjuges en cas d’acordar-se la dissolució de la societat a guanys o de qualsevol altre règim econòmic matrimonial de comunitat, nacional o estranger.

Mitjançant aquest conveni es permet a l’Ajuntament d’Alcoi:

-La cessió dels drets d’adquisició preferent a favor del municipi per a la creació o ampliació del parc públic municipal d’habitatges.

-Exercir els drets d’adquisició preferent per a la creació o ampliació del parc públic municipal d’habitatges.

-Cessió de l’ús dels habitatges titularitat de la Generalitat a favor del municipi per a la seua gestió.

“Celebrem que aquest conveni haja sigut aprovat pel plenari, ja que d’aquesta manera els ajuntaments, que són l’administració més propera, podem comptar amb altres mecanismes legals per ampliar el parc d’habitatges públic i col·laborar d’una forma més àgil amb la conselleria d’Habitatge. Valorem aquesta iniciativa de manera molt positiva perquè comptem amb un nou marc legal, però també és necessari que ens doten de recursos per poder fer-los efectius. És una gran aposta pel municipalisme i així continuarem col·laborant i treballant de manera conjunta per millorar les polítiques d’habitatge”, afirma la regidora d’Habitatge, María Baca.

Cal indicar que la situació actual de l’habitatge en la Comunitat Valenciana, sobretot per a aquelles persones que es troben en una situació econòmica més desfavorida, ha patit una deterioració significativa malgrat els esforços que s’han anat realitzant en els últims anys per a solucionar un problema que s’arrossega des de la crisi econòmica i immobiliària patida al nostre país.

L’increment que ha experimentat el preu de l’habitatge, tant en règim de propietat com d’arrendament, unit a la sobtada i massiva extinció dels contractes d’arrendament que venien oferint-se a un preu inferior al de mercat, ha posat de manifest que les polítiques d’habitatge adoptades fins hui resulten insuficients per a fer front a aquesta nova realitat. A la deterioració patida en l’últim any, se suma, de manera imprevista i molt perjudicial, les conseqüències que la COVID-19 està causant i, probablement, causarà, en l’activitat econòmica.

L’experiència adquirida en anteriors crisis ha evidenciat que això pot desembocar en què una part de la ciutadania no puga fer efectiu el seu dret a l’habitatge, la qual cosa aguditzaria més si cap la situació crítica en la qual ens trobem. Amb la finalitat d’abordar aquest nou problema de manera satisfactòria, i per a evitar que la nostra ciutadania quede privada d’aquest dret en un context econòmic desfavorable, la Generalitat necessita dotar-se d’instruments més eficaços que els previstos fins al moment, a fi de donar alternatives als qui no poden accedir al mercat lliure d’habitatge, tant de compra, com de lloguer, així com donar cobertura als qui pateixen una situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

L’últim informe emés per l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (funció delegada en article 3 del Decret 9/2019 , d’1 de febrer, del Consell, de Creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana) sobre les Àrees amb Necessitat d’Habitatge (ANHA) 2019 on apareixen identificades territorialment els municipis amb major necessitat d’habitatge, a través de la valoració de dades sobre l’oferta d’habitatge públic autonòmic, la demanda d’habitatge públic i la relació entre l’oferta i la demanda. Aquest estudi, situa a la ciutat d’Alcoi, amb una llista de 265 demandants d’habitatge, dins de les poblacions amb ALTA necessitat d’habitatge, deixant patent la idoneïtat de posar en marxa tots els mecanismes que la llei possibilite per a ampliar el parc públic d’habitatges.

Aquest document especialitzat, realitza una anàlisi global i detallada de la situació territorial en l’àrea d’habitatge, ajudarà a enriquir els projectes que es realitzen des de l’Observatori Municipal de l’habitatge d’Alcoi (OHMA), òrgan de participació de recent  creació ,dependent de la Regidoria d’Habitatge, incorporant aquesta informació en l’avaluació, elaboració i seguiment de les polítiques públiques del municipi d’Alcoi en matèria d’habitatge.