Home Alcoi La Generalitat Valenciana presenta un nou pla sanitari per a les celebracions...

La Generalitat Valenciana presenta un nou pla sanitari per a les celebracions de Moros i Cristians

677
0
SHARE

Amb el Pla sanitari es pretén assimilar tots els actes i activitats festives a la normativa sanitària sectorial vigent que siga aplicable en cada cas, aixó com generar un nou model festiu sanitàriament responsable i comptar amb moviment associatiu compromés amb la realitat sanitària.

Primerament, plantegen que el desenvolupament de les activitats a l’aire lliure sempre que siga possible i l’ús de màscara en totes les activitats.

Amb la finalitat d’aconseguir la celebració d’actes festius sanitàriament segurs, és necessari seguir les següents normes i recomanacions generals previstes en la resolució vigent: “Mesures relatives a esdeveniments i celebracions amb concentració de persones i festivals de música”, i els seus protocols de desenvolupament, a més de les “Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració”.

Es poden desenvolupar amb normalitat les activitats habituals de les seus festeres, amb una ocupació permesa del 100 % de l’aforament que tingueren autoritzat en el cas de seus festeres tipus B.

No obstant això, s’hauran d’aplicar les mesures de seguretat relatives a l’ús de la màscara i el manteniment de la distància de seguretat, i prendre mesures per a assegurar una correcta ventilació dels locals.

Les seus festeres tipus C hauran d’aplicar la limitació de l’aforament i les mesures addicionals que corresponguen a l’activitat per a la qual estiguen autoritzades.

Si es realitzen activitats anàlogues a les d’hostaleria i restauració, caldrà ajustar-se al que es disposa en la normativa sanitària vigent.

L’ús de mascareta serà necessari quan no s’estiga consumint.

està permés el ball, sempre amb ús obligatori de mascareta, sense possibilitat de consum d’aliments i beguda durant aquest, respectant-se la distància interpersonal de seguretat.

Es permeten les actuacions esporàdiques o amateur de cant, estant també permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòquei, assegurant ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent, així com karaokes amb ús obligatori de mascareta.

Les normes i recomanacions per a la realització d’actes de Moros i Cristians a hores d’ara es planteja així:

  1. Les demarcacions de l’espai on se celebraran les activitats hauran d’estar senyalitzades amb normes i recomanacions per a la prevenció de la COVID-19.
  2. Cada organització comptarà amb la figura del coordinador o coordinadora COVID, de vital importància per al desenvolupament dels actes.

El coordinador o coordinadora COVID de l’organització és la persona amb formació suficient que coneix la normativa sanitària vigent i disposa de criteris per a aplicar-la en el desenvolupament de les diferents activitats.

En absència del coordinador o coordinadora COVID, és recomanable que s’haja explicat prèviament la normativa que cal seguir per al desenvolupament dels actes i que quede una altra persona encarregada de la supervisió del compliment de les mesures.

  1. Es difondran des de l’organització crides al públic i als participants per a celebrar uns actes festius responsables.
  2. Es recomana que les activitats es realitzen a l’aire lliure en espais delimitats i en cas de fer ús de carpes que siguen sense laterals (només teulada), per a assegurar el desenvolupament de les activitats en exterior amb ventilació suficient.

En cas que la carpa tinga més de dos laterals, es considera activitat en interior i s’hauran d’aplicar les normes sanitàries que corresponga a espais interiors.

Entrades, dianes, actes d’arcabusseria, ofrena i altres desfilades:

L’ús de la màscara serà obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, tant per a les persones participants en l’esdeveniment com per al públic que puga assistir-hi, excepte per a les persones menors de 6 anys.

S’haurà d’organitzar evitant les aglomeracions, per a la qual cosa s’establiran els itineraris que ho garantisquen, que hauran de ser modificats en qualsevol moment per complir amb aquesta finalitat.

Els músics se situaran almenys a 2 metres de les festeres i festers participants i també entre ells se separaran 2 metres.

Els punts de reunió previs a l’acte i l’horari de desfilada hauran d’estar predeterminats i transmesos als i les responsables de l’organització amb la finalitat d’evitar aglomeracions de participants. Es determinaran tenint en compte el nombre previst de participants per a assegurar en tot moment que hi ha espai suficient per a garantir el manteniment de la distància de seguretat.

El desplaçament en mitjà de transport col·lectiu s’haurà de fer seguint les normes d’ús del mitjà de transport.

Està prohibit llevar-se la màscara en el mitjà de transport.
La comitiva participant es dissoldrà de manera progressiva i ordenada.

En quant a les ambaixades, es recomana que es realitzen a l’aire lliure o en espais on estiga assegurada una ventilació suficient, garantint una distància de seguretat de, com a mínim, 2 metres entre el públic i les persones participants, que hauran d’usar màscara, exceptuant-ne la persona oradora, que haurà de mantindre també distància de mínim 2 metres amb la resta de participants.