Home Alcoi Nova incorporació a L’Agència Valenciana de Protecció del Territori: la ciutat d’Alcoi

Nova incorporació a L’Agència Valenciana de Protecció del Territori: la ciutat d’Alcoi

50
0
SHARE

L’ajuntament delega en l’AVPT la competència absoluta de
protegir la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus
comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit

L’Ajuntament d’Alcoi s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, l’organisme adscrit a la Conselleria de Política Territorial que exerceix
les competències de protecció de la legalitat urbanística a la Comunitat
Valenciana.
L’adhesió va ser aprovada per majoria absoluta al darrer Ple celebrat el 19
de juliol i comporta que el consistori delega en aquest organisme la
competència exclusiva de protegir la legalitat urbanística, així com la capacitat
de restaurar la legalitat i sancionar les infraccions urbanístiques greus o molt
greus que es produïsquen en sòl no urbanitzable, comú o protegit del municipi
a partir de la data de publicació d’aquest acord.
Així mateix, es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar,
tramitar i resoldre els corresponents procediments de restauració de la legalitat
i de sancions sobre les infraccions esmentades, respecte de les quals no s’haja
iniciat cap procediment municipal previ al moment de l’adhesió.
A través d’aquest acord, l’Ajuntament d’Alcoi participarà de les decisions de
l’organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de
Direcció i es compromet a respectar les condicions de la seua adhesió i a
col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.