Home Alcoi S’aprova el Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi

S’aprova el Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi

0
SHARE

La darrera setmana es va publicar al BOP l’aprovació definitiva del Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) sense rebre cap al·legació durant l’exposició pública. L’OMHA vol ser un instrument que possibilite la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge.

Una vegada aprovat el reglament, des de l’Ajuntament s’ha enviat una carta a totes les entitats que formen part del ple perquè designen al seu representant. L’òrgan participatiu espera poder constituir-se a finals del mes de setembre i, al mateix temps, a l’aprovació i posada en marxa de l’OMHA, la regidoria d’habitatge està treballant en un diagnòstic preliminar de la situació de
l’habitatge a Alcoi perquè siga validat una vegada conformat el ple de l’OMHA.

El coordinador de l’OMHA, Cristian Santiago, destaca la importància d’aquest nou impuls “la posada en marxa de l’Observatori de l’Habitatge a Alcoi és una gran notícia, un òrgan de participació que ens permetrà seguir impulsant l’habitatge amb dades, informes i indicadors concrets i també amb la coparticipació d’entitats de diferents àmbits, tots ells necessaris en un tema tan transversal com és l’habitatge”.

Per la seua banda, la Regidora d’Habitatge, María Baca, celebra també la imminent posada en marxa d’aquest nou òrgan: “El Reglament de l’Observatori Municipal d’Habitatge d’Alcoi està aprovat definitivament pel que, esperem en setembre poder posar en marxa aquest òrgan de participació en un tema tan important per a totes i tots com és l’habitatge. Al mateix temps, estem treballant ja en una primera diagnosi de com es troba la ciutat. Sens dubte, l’OMHA se suma a l’important impuls en l’habitatge a Alcoi durant l’últim any, tant per part de l’Ajuntament com de Conselleria, com és l’obertura d’una oficina de la Mancomunitat, la reforma i adjudicació d’habitatge a diferents famílies, la construcció després de molts anys d’habitatge públic en la Sardina, Sant Mateu i Ambaixador Irles, la rehabilitació i millora energètica de l’edifici del CCJ o la nova edició del pla ARRU”.

El ple de l’OMHA estarà constituït per l’alcalde, com a president o la persona designada per ell; la vicepresidència primera recaurà en un representant del moviment ciutadà i la segona, en la persona delegada d’habitatge. També formaran part de l’òrgan, una persona representant de cadascuna de les associacions veïnals d’Alcoi, un representant de l’EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge), de l’IVE (Institut Valencià d’Edificació), de Caritas, de Creu Roja, del Col·legi d’Advocats, del Col·legi d’Arquitectes, de l’Associació d’Empreses de la Construcció , d’un tècnic del Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa, de Serveis Socials, del Departament d’Habitatge, del Departament d’Urbanisme, del Departament d’Arquitectura, del Departament de
Policia Local i de la Policia Nacional així com d’un representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal.

Per a la realització de les seues funcions, l’OMHA comptarà amb una partida pressupostària de 20.000 euros i presentarà anualment una memòria amb els estudis i les propostes desenvolupades, avaluant el grau de compliment i incompliments i afegir propostes de millora i suggeriments.

Entre aquestes tasques està la d’avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes amb la finalitat de permetre’n un control de l’aplicació i proposar-ne correccions o millores. L’elaboració d’indicadors que permeten el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades i la planificació d’aquestes serà un altre dels seus objectius.

L’òrgan també realitzarà estudis relacionats amb l’anàlisi dels preus de l’habitatge i l’evolució d’aquests, de l’oferta i la demanda, de la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària; estudis específics amb la finalitat d’identificar la problemàtica de l’envelliment, despoblació del parc d’habitatges i d’espais de possible exclusió social i confeccionar un decàleg amb les seues possibles solucions. I també vetlarà per l’estat i la suficiència del parc públic d’habitatges de la ciutat d’Alcoi, proposant mesures per a garantir la seua idoneïtat i inserció social.