Home Alcoi Alcoi recupera sense cap cost la propietat de l’edifici dels antics Jutjats...

Alcoi recupera sense cap cost la propietat de l’edifici dels antics Jutjats a la Plaça Al-Azrac

0
SHARE
Antic edifici dels Jutjats a la plaça Al-Azrac d'Alcoi.

La Generalitat Valenciana ha acceptat revertir l’immoble ubicat a la plaça Al Azraq a l’Ajuntament d’Alcoi sense cap cost per a les arques municipals, responent de forma positiva a la sol·licitud feta des de l’Alcaldia.

Des del Govern Municipal s’era coneixedor de la dificultat d’aquesta reversió, ja que es presentava una situació controvertida- amb sentències favorables en tots dos sentits, tant a favor de la reversió gratuïta com en contra- per tant no era una situació fàcil. Durant tot aquest temps s’han dut a terme negociacions amb la Generalitat que ha donat els seus fruits.

“Recuperem patrimoni de forma gratuïta, gràcies al diàleg i la bona voluntat, no ha sigut un procés ràpid ni fàcil, però hem aconseguit l’acord més favorable per Alcoi: que aquest espai torne a l’Ajuntament. Hem d’agrair al Govern de la Generalitat com sempre la bona predisposició, la voluntat d’arribar a un acord i la cerca de la millor solució possible, entenent que la petició de l’Ajuntament d’Alcoi era la més raonable i la millor per als interessos de tots els alcoians i alcoianes”, ha destacat l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.

Recordem que l’Estat va adquirir la propietat de la parcel·la per cessió efectuada per l’Ajuntament d’Alcoi en acord plenari de 25 de setembre de 1975, formalitzada en escriptura pública de 29 d’octubre de 1976, condicionada a la construcció d’un edifici destinat a seu judicial. La propietat actualment és de la Generalitat en virtut del Reial Decret 293/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’administració de Justícia.

L’Ajuntament d’Alcoi -mitjançant escrit d’Alcaldia- va sol·licitar a la Generalitat la reversió de l’esmentat immoble en trobar-se el mateix sense ús després del trasllat dels jutjats a les noves dependències en la localitat. Ara la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha informat favorablement la reversió, per no tindre l’immoble ús judicial i considerar que no és necessari per a l’exercici de les seues funcions i ja ha ordenat la iniciació del procediment per a la reversió a favor de l’Ajuntament d’Alcoi de l’immoble situat a la plaça Al Azraq. Aquesta resolució facilitarà el projecte de reordenació de dita plaça.