Home Agres La conselleria de sanitat proposa noves normes per a la realització d’actes...

La conselleria de sanitat proposa noves normes per a la realització d’actes de Moros i Cristians

0
SHARE

La Conselleria de Sanitat Universal ha elaborat un text amb les normes i recomanacions sanitàries que s’han de complir per a la celebració de Moros i Cristians a la Comunitat valenciana.

Com a principals objectius de la realització del text trobem: assimilar tots els actes i activitats festives a la normativa sanitària sectorial vigent que sigui d’aplicació en cada cas, generar un nou model festiu sanitàriament responsable, pomptar amb moviment associatiu compromès amb la realitat sanitària, desenvolupament de les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible, ús de mascareta en totes les activitats.

Les normes seran les següents:

NORMES I RECOMANACIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTES DE MOROS I CRISTIANS

1. Les demarcacions de l’espai on se celebraran les activitats estaran senyalitzades amb normes i recomanacions per a la prevenció de la COVID-19.

2. Cada organització comptarà amb la figura del coordinador / a COVID, de vital importància per al desenvolupament dels actes. El coordinador o coordinadora COVID de l’organització és la persona amb formació suficient que coneix la normativa sanitària vigent i disposa de criteris per aplicar-la en el desenvolupament de les diferents activitats. En absència de coordinador / a COVID és recomanable que s’hagi explicat prèviament la normativa que cal seguir per al desenvolupament dels actes i que quedi una altra persona encarregada de la supervisió del compliment de les mesures.

3. Es difondran des de l’organització crides al públic i participants a celebrar uns actes festius responsables.

4. L’ús de les zones d’activitat es restringirà a les i els festers i es reduiran les visites en la mesura del possible.

5. Es recomana que les activitats es realitzen a l’aire lliure en espais delimitats i en cas de fer ús de carpes que siga sense laterals (només teulada), per assegurar el desenvolupament de les activitats en exterior amb ventilació suficient.
En cas que la carpa tinga més de dos laterals es considera activitat en interior i s’aplicaran les normes sanitàries que corresponga a espais interiors.

6. Totes les activitats organitzades comptaran amb inscripció prèvia d’assistents.

Menjars, Dinar, Sopars

Es desenvoluparan preferentment a l’aire lliure, mitjançant la instal·lació de carpes sense laterals o en carrers acotades prèvia concessió de permís municipal.
En tot cas assumiran la normativa específica d’hostaleria en el moment de la celebració (incloent nombre de comensals per taula, màxim 10 persones en exteriors, distància entre taules i la limitació d’aforament d’interiors establerta per a l’hostaleria).
S’establiran grups estables en les taules per seure sempre les mateixes persones, preferentment de el mateix nucli familiar o d’un màxim de dos nuclis familiars, en totes les activitats.
En cap moment es farà ús de la barra per consumir, excepte per fer provisió de begudes o estris propis d’aquest tipus d’esdeveniments.
L’horari de finalització d’aquestes activitats serà l’establert per a hostaleria i restauració.

Entrades, dianes, actes d’arcabusseria, ofrena i altres desfilades

Les i els organitzadors han d’assegurar les normes de distanciament social i ús de mascareta i tot tractant-se d’exteriors.

L’organització serà en batalló. No es trencaran les files, que sempre compliran la norma de 1,5 m entre participants, sent cada fila de 4 o 5 components adults en el cas que l’ample del carrer permeti mantenir el 1,5 de distància entre festers i festeres i 5 components infantils com a màxim (podent-se reduir temporalment el nombre de components per fila si cal per exigir l’amplada de la via per on es transcorre).

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, tant per a les persones participants en l’esdeveniment com per al públic que puga assistir, excepte per a les persones menors de 6 anys.

S’haurà organitzar evitant les aglomeracions, per al que s’establiran els itineraris que ho garanteixin que hauran de ser modificats en qualsevol moment per complir amb aquesta finalitat.

Es tractarà de reduir a el màxim la presència de públic, mitjançant mesures com facilitar una àmplia cobertura televisiva o limitar la participació a les i els festers que formen part de la desfilada i porten indumentària festera.

Els músics se situaran almenys a 2 metres de les i els festers participants i també entre ells es separaran a dos metres.

Els punts de reunió previs a l’acte i l’horari de desfilada estaran predeterminats i transmesos a les i els responsables de l’organització per tal d’evitar aglomeracions de participants. Es determinaran tenint en compte el nombre previst de participants per assegurar en tot moment que hi ha espai suficient per a assegurar el manteniment de la distància de seguretat.

El desplaçament a mitjà de transport col·lectiu es farà seguint les normes d’ús de el mitjà de transport.

Està prohibit treure la mascareta en el mitjà de transport.
La comitiva participant es dissoldrà de manera progressiva i ordenada.

Ambaixades

Es realitzarà establint butaques o seients preassignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o complint amb la distància interpersonal de 1,5 metres si no hi ha seients fixos, excepte convivents.

Es recomana es realitze a l’aire lliure o en espais on estiga assegurada una ventilació suficient, garantint una distància de seguretat de, al menys, 2 metres entre el públic i les persones participants, que hauran d’usar mascareta a excepció de la persona oradora que mantindrà també distància de mínim 2 metres amb la resta de participants.

Activitats infantils
Es desenvoluparan segons la normativa sanitària sobre oci i temps lliure o activitats d’animació sociocultural vigents.

Actes culturals

Els concerts, actuacions musicals, teatre, monòlegs, contacontes, etc, es desenvoluparan seguint en tot moment les mesures sanitàries especificades en les normatives de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Qualsevol acte de caràcter musical o cultural es realitzarà establint butaques o seients preassignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o complint amb la distància interpersonal de 1,5 metres si no hi ha seients fixos, excepte convivents.
S’ha d’assegurar una ventilació suficient i una distància de seguretat de, al menys, 2 metres entre músics, cantants o persones mantenidores de l’acte i el públic.

Actes pirotècnics

Es desenvoluparan segons protocol vigent (https://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/1229807/%5BCAS%5D+ProtocoloEspectac
ulosPirotecnicos_firmado.pdf / 54885f60-E006-d3a0-676c-6f64d1c7452b? t = 1629896070846)
La mascareta s’ha d’utilitzar en tot moment, encara que sigui a l’aire lliure, i guardant sempre la
distància de seguretat.
L’aforament de l’espai públic on es desenvoluparà l’acte pirotècnic es calcularà dividint la superfície útil (descomptant l’espai ocupat per mobiliari urbà, etc.) per 2,25 m2.
Cal prendre mesures per evitar que es produeixin aglomeracions i que l’assistència de públic no excedeix la capacitat de l’espai delimitant la zona on s’ubicarà el públic i controlant els accessos. Elaboració i subministrament d’aliments per empreses externes.

Es podrà cuinar complint les mesures higièniques i de seguretat alimentària habituals i sempre que es disposi de permís d’ocupació per part de l’ajuntament.

S’hauran implantar mesures que permetin mantenir les distàncies en les cues a les parades de menjar ambulant.

La prestació de serveis d’hostaleria i restauració per una empresa externa implica el compliment per part d’aquesta de la normativa de seguretat alimentària en tots els seus aspectes

Activitats en filaes, comparses, cabiles, casernes o seus festeres.

Es podran realitzar seguint la normativa sanitària vigent pel que fa a mesures relatives a activitats festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana en les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de Consell.
Si es realitzen activitats anàlogues a les d’hostaleria i restauració, s’estarà al que disposa la normativa sanitària vigent.

Càlcul d’aforament

Si no és aplicable una norma tècnica concreta o no estar determinat l’aforament màxim en la llicència municipal corresponent al tipus de local o espai, la mesura de superfície per a determinar un aforament que asseguri una distància interpersonal de 1,5 m lineals són 2,25 m2 d’espai útil per persona, al que s’aplicarà el percentatge de reducció de l’aforament que corresponga segons la normativa sanitària vigent.