Home Alcoià L’Ivace destinarà 3 milions d’euros més al Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis...

L’Ivace destinarà 3 milions d’euros més al Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

0
SHARE
Logo de l'IVACE.

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) destinarà 3 milions d’euros més al Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000), després d’haver aconseguit l’ampliació de pressupost sol·licitada al Ministeri de Transició Ecològica.

Amb aquesta ampliació es duplica el pressupost inicialment assignat a la Comunitat Valenciana, de 3.067.930 euros, de manera que el total ascendeix a 6,13 milions d’euros. Aquestes ajudes es troben finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.

L’objectiu del programa és impulsar la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 % de l’habitatge o edifici que es rehabilite.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A ( més eficient) a G (menys eficient). El 26 % del parc d’habitatges de la Comunitat registrat per l’Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’inclou la lletra e ascendeix a un 86 %, la qual cosa dona una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Poden beneficiar-se tant els particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics, entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el Programa PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20 %.

En aqueix sentit, la directora d’Ivace, Júlia Company, ha recalcat que la “transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds està obert i finalitzarà el pròxim 31 de desembre de 2023. Les ajudes són com a mínim d’un 20 %-50 % de la inversió energètica i eficientment realitzada i podran aconseguir un 100 % en rehabilitacions integrals d’habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

En el cas del criteri social, l’ajuda es podrà incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica s’aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO₂, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada, s’aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Quan les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres,solucions bioclimàtiques, etc), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d’un edifici existent.

No seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l’any 2007 o posterior aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.