Home Cultura Nova ordenança per a regular la concessió de subvencions a tots els...

Nova ordenança per a regular la concessió de subvencions a tots els àmbits socials d’Ibi

0
SHARE

L’Ajuntament d’Ibi publica en www.ibi.es la nova Ordenança Municipal reguladora per a la concessió de subvencions per part del Consistori. Així, seran subvencionables les activitats o serveis que es realitzen al municipi durant el termini establert per les diferents bases reguladores per a les quals se sol·liciten, i referides a les àrees de: festes, esports, cultura, educació, comerç, serveis socials, joventut, veïnals i qualsevol altra d’interès per a la ciutadania d’Ibi.

Dins l’àrea de festejos, seran subvencionables les activitats de caràcter festiu realitzades per persones alienes a l’Ajuntament. A l’àrea d’Esports, podran ser subvencionades les activitats pròpies de l’àmbit esportiu; a l’àrea de Joventut relacionades amb la joventut i la infància i a l’àrea de Cultura, les relacionades amb les arts, les ciències, les lletres o la música.

Des de l’àmbit educatiu poden ser subvencionables les accions derivades d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, transport escolar i activitats desenvolupades per les AMPA per a la millora de l’educació, formació i ensenyament, així com els derivats d’activitats desenvolupades pels diferents centres escolars i la universitat.

Des de l’àrea de Comerç es podran referir a les activitats per al foment i la millora de l’activitat comercial local; i des de Serveis Socials, a les activitats preventives, rehabilitadores o assistencials encaminades a l’atenció i promoció del benestar dels ciutadans, de la infància i adolescència, de l’ancianitat, de les persones i col·lectius amb més limitacions físiques, psíquiques i sensorials, la prevenció de tota classe de drogodependència i la reinserció social dels afectats i d’aquells col·lectius amb especials problemes de desavantatge social, així com les ajudes en situació d’emergència social o les activitats desenvolupades per les diferents ONG.

Finalment, a l’àrea veïnal podran ser subvencionables les activitats desenvolupades per les associacions de veïns per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i la seva formació i informació en totes les matèries que els afecten.

L’Ordenança, a més, està oberta a altres àrees relacionades amb qualsevol altra activitat d’interès per als ciutadans i ciutadanes d’Ibi. El procediment ordinari de concessió d’ajudes i subvencions públiques per l’Ajuntament d’Ibi es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de manera que la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una relació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració fixats en les bases reguladores.

Atenent als criteris de valoració fixats, es repartirà entre els beneficiaris la subvenció segons l’import global màxim destinat a tal fi en la partida pressupostària. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament, en els termes recollits en els convenis; aquelles en què l’atorgament o quantia vingui imposada a l’Ajuntament per una norma de rang legal, que seguirà el procediment de concessió que els resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa. Amb caràcter excepcional, també aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seva convocatòria pública.

L’ordenança està disponible a la web https://www.ibi.es/eniusimg/enius232/files/Aprobacio%CC%81n%20definitiva%20Ordenanza%2C%20publicacio%CC%81n%20en%20BOP%20-%20Copia%20autentica.pdf